Osnovni dokumenti

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA O RADU PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE

17.4.2013

Na osnovu člana V. 2 (a) Ustava Bosne i Hercegovine, te na osnovu člana 52. Poslovnika o radu Predsjedništva BiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 10/13), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 43. vanrednoj sjednici, održanoj 17. aprila 2013. godine, usvojilo

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA O RADU PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Poslovniku o radu Predsjedništva BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/13, od 11. februara 2013. godine), u članu 27. tački 2, u cijelom tekstu tačke, u odgovarajućim padežima, riječi „šef odjela“ zamjenjuju se riječima „šef organizacione jedinice“.

Član 2.

Član 55 mijenja se i glasi:

Član 55.

(Sekretarijat Predsjedništva)

1. Sekretarijat je administrativno-tehnička i stručna služba Predsjedništva koja pruža podršku i omogućava nesmetan i efikasan rad članova Predsjedništva i njihovih kabineta.

2. Sekretarijatom rukovodi generalni sekretar, koji je dužan da postupa po nalozima članova Predsjedništva i za svoj rad odgovara članovima Predsjedništva.

3. Generalni sekretar ima dva zamjenika. Za svoj rad zamjenici generalnog sekretara odgovaraju generalnom sekretaru i članovima Predsjedništva. Generalni sekretar i njegovi zamjenici su rukovodeći državni službenici ― sekretari sa posebnim zadatkom. Generalni sekretar i njegovi zamjenici ne mogu biti pripadnici istih konstitutivnih naroda. Predsjedništvo konsenzusom imenuje generalnog sekretara i njegove zamjenike na period od pet godina.

4. Sastav zaposlenih državnih službenika, kao i zaposlenika u Sekretarijatu, generalno odražava nacionalnu strukturu stanovništva BiH prema posljednjem popisu stanovništva, tako što će u ukupnom broju zaposlenih biti angažovano najmanje 25% pripadnika jednog od konstitutivnih naroda.

5. Organizacija, djelokrug rada i sva ostala pitanja koja se tiču Sekretarijata Predsjedništva, a koja nisu regulisana ovim poslovnikom, uredit će se Odlukom o organizaciji Sekretarijata i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Sekretarijata.

6. Predsjedništvo, na osnovu prijedloga jednog ili više članova Predsjedništva, konsenzusom usvaja Odluku o organizaciji Sekretarijata, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Sekretarijata i Plan sistematizacije radnih mjesta u Sekretarijatu.

Član 3.

Članovi 56, 57, 58, 59 i 60 brišu se, a dosadašnji član 61 postaje član 56.

Član 4.

Član 62 briše se, a dosadašnji članovi 63 i 64 postaju članovi 57 i 58.

Član 5.

Ove izmjene i dopune Poslovnika o radu Predsjedništva BiH stupaju na snagu danom usvajanja, a bit će objavljene u “Službenom glasniku BiH”.

Broj: 01-50-1-1377-6/13

Sarajevo, 17. aprila 2013. godine

                                                                                                                                                                                                                          PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                                                                                                                                                          Nebojša Radmanović