Vanjska politika

Opći pravci i prioriteti za provođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine

Polazeći od činjenice da je svijet zahvaćen procesom globalizacije, koja strukturalno mijenja međunarodne odnose i poziva na rješavanje gorućih pitanja na globalnom i regionalnim nivoima s ciljem sveobuhvatne zaštite ljudskih prava, eliminisanja siromaštva, razvijanja globalnog partnerstva za razvoj, čvrstog opredjeljenja za procese integracije i tranzicije u regiji Jugoistočne Evrope u političkom, ekonomskom i sigurnosnom smislu, svjesno potrebe za ubrzavanjem procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ovim dokumentom definiše načela, pravce i prioritete vanjske politike Bosne i Hercegovine u predstojećem periodu

I- Načela vanjske politike Bosne i Hercegovine

U skladu sa odredbama Ustava Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nadležno je za vođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine.

Promocija, odbrana interesa i nastupanje u ime Bosne i Hercegovine u međunarodnim odnosima zasnivaju se na odredbama Ustava Bosne i Hercegovine, zakonima, odlukama i stavovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Parlamenta Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina, suverena i međunarodno priznata država, sarađivat će u međunarodnim, odnosno bilateralnim, regionalnim i globalnim okvirima, a uređivat će ugovorene i odnose druge prirode sa svim državama i međunarodnim organizacijama na načelima koja su sadržana u Povelji UN-a, Završnom aktu iz Helsinkija i ostalim dokumentima Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi, te općeprihvaćenim principima međunarodnog prava.

Vanjska politika Bosne i Hercegovine prema međunarodnim partnerima zasniva se na otvorenosti i ravnopravnosti, uzajamnom poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta, principu miroljubive saradnje, uz uvažavanje obostranih interesa. U isto vrijeme, tokom obavljanja vanjskopolitičkih aktivnosti, Bosna i Hercegovina će djelovati u skladu sa obavezama koje proističu iz zaključenih i prihvaćenih sporazuma i drugih međunarodnih instrumenata te članstva u međunarodnim organizacijama i asocijacijama.

Bosna i Hercegovina naglašava svoju opredijeljenost za prevazilaženje međudržavnih nesuglasica mirnim putem, uz poštovanje načela koja su sastavni dio međunarodnog prava. Uz to, Bosna i Hercegovina se zalaže za konstruktivan dijalog pri traženju rješenja za sva otvorena pitanja.

Bosna i Hercegovina je opredijeljena za nastavljanje borbe protiv terorizma i organizovanog kriminala, u skladu sa rezolucijama Ujedinjenih nacija, u okviru Komiteta za borbu protiv terorizma Vijeća sigurnosti UN-a, i uz jačanje globalne saradnje na ovom polju.

Bosna i Hercegovina, jedna od pet ravnopravnih država nasljednica, aktivno će učestvovati u sukcesiji bivše SFRJ i poštovati prava i obaveze koje proističu iz tog statusa.

II– Prioriteti vanjske politike Bosne i Hercegovine

Vanjska politika Bosne i Hercegovine usmjerena je ka unapređenju i očuvanju trajnog mira, sigurnosti i stabilnog demokratskog i sveukupnog državnog razvoja, odnosno uključivanju u savremene evropske, političke, ekonomske i sigurnosne integracione tokove. S ciljem promovisanja svojih strateških interesa, Bosna i Hercegovina će voditi transparentnu vanjsku politiku, u saglasnosti sa slijedećim prioritetima:

§ Očuvanje i zaštita nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine u međunarodno priznatim granicama;

§ Potpuna i dosljedna implementacija Općeg mirovnog sporazuma (OMS);

§ Pristupanje Bosne i Hercegovine evroatlantskim integracionim procesima;

§ Učešće Bosne i Hercegovine u multilateralnim aktivnostima, posebno u sklopu sistema Ujedinjenih nacija (UN), Vijeća Evrope, Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE), Organizacije Islamske konferencije (OIC), i dr;

§ Promocija Bosne i Hercegovine kao partnera u međunarodnim ekonomskim odnosima i aktivnosti koje će omogućiti prijem Bosne i Hercegovine u Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO) i druge međunarodne organizacije i asocijacije.

III - Osnovni pravci i aktivnosti vanjske politike BiH

(a) Bilateralne prirode

§ Unapređenje saradnje sa susjednim državama – Republikom Hrvatskom (RH) i Srbijom i Crnom Gorom, na osnovama zajedničkog interesa i načelima ravnopravnosti, uzajamnog uvažavanja i poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, trajni je prioritet vanjske politike Bosne i Hercegovine;

§ Bosna i Hercegovina će razvijati bilateralne odnose, posebno sa državama članicama Upravnog odbora Vijeća za provođenje mirovnog sporazuma, Sjedinjenim Američkim Državama, Ruskom Federacijom, Velikom Britanijom, Francuskom, Kinom i ostalim članicama Vijeća sigurnosti UN-a, državama članicama Evropske unije, državama u regiji, državama članicama Organizacije Islamske konferencije i ostalim državama koje doprinose obnavljanju i razvijanju Bosne i Hercegovine.

§ U skladu s interesima i realnim mogućnostima, Bosna i Hercegovina će se zauzeti za uspostavljanje diplomatskih odnosa sa državama sa kojima to nije postignuto, a unapređivat će bilateralne aktivnosti prema državama u regijama, gdje to dosad nije ostvareno;

§ Neophodno je dalje unapređivanje regulisanja bilateralnih odnosa međudržavnim sporazumima od obostranog interesa, naročito u oblasti privrede i inostranih ulaganja;

§ Jedan od bitnih zadataka diplomatije Bosne i Hercegovine je promovisanje interesa i razvojnih mogućnosti bh. privrede na osnovama utvrđene strategije razvoja zemlje;

§ Bosna i Hercegovina će na bilateralnom planu razvijati saradnju u oblasti nauke i tehnologije, kulture, obrazovanja i sporta, kao važnim pretpostavkama za uključivanje Bosne i Hercegovine u savremene svjetske tokove.

(b) Multilateralne prirode

§ Položaj Bosne i Hercegovine u geostrateškom smislu uslovljava i prioritete njenog vanjskopolitičkog nastupanja, posebno multilateralne prirode. Strateški prioritet Bosne i Hercegovine je pojačani i sistemski iskorak u smjeru evropskih i transatlantskih integracija, s ciljem poboljšanja i institucionalizovanja međusobne saradnje;

§ Dalje približavanje i institucionalizacija odnosa sa Evropskom unijom u skladu sa Procesom za stabilizaciju i pridruživanje od bitnog su značaja za Bosnu i Hercegovinu. Postizanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU, a potom i njegova potpuna primjena, treba da značajno doprinesu uključivanju BiH u evropske integracione tokove;

§ Aktivnostima BiH u sistemu Ujedinjenih nacija i njenim specijalizovanim agencijama podsticat će se programi UN-a namijenjeni Bosni i Hercegovini;

§ Neophodno je intenzivirati aktivnosti za prijem Bosne i Hercegovine u Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO), što će otvoriti vrata za uključivanje u globalne trgovinske tokove;

§ S Organizacijom za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) i ubuduće će se aktivno raditi u ostvarivanju njenih osnovnih programskih načela. Posebno će biti naglašena neophodnost realizacije obaveza iz Sporazuma o regionalnoj saradnji (čl. II i V Aneksa 1-B Okvirnog mirovnog sporazuma – OMS) te kontinuirano aktivno učešće predstavnika Bosne i Hercegovine u pregovorima o regionalnom kontrolisanju naoružanja (čl. V Aneksa 1-B OMS);

§ Aktivnosti u odnosu na evroatlantske sigurnosne strukture, s krajnjim ciljem institucionalizovanja odnosa sa Sjevernoatlantskim vojnim savezom – NATO-om, bit će prvenstveno usmjerene ka uključivanju Bosne i Hercegovine u program Partnerstvo za mir;

§ S ciljem daljeg razvijanja dobrih odnosa, postizanja trajne stabilnosti, sigurnosti i ekonomskog prosperiteta, posebna će pažnja biti usmjerena na aktivnosti u okviru regionalne i subregionalne saradnje. Imajući u vidu vitalne interese Bosne i Hercegovine, prvenstveno će se insistirati na konkretizaciji saradnje unutar Centralnoevropske inicijative (CEI), Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) – posebno tokom perioda (2003/2004) kada BiH predsjedava u okviru inicijative i organizacije Pakta za stabilnost u Jugoistočnoj Evropi, zatim na Inicijativi za saradnju država Jugoistočne Evrope (SECI), Jadransko-jonskoj inicijativi, Dunavskom procesu saradnje (DCP), te drugim regionalnim i subregionalnim grupacijama;

§ Bit će nastavljena saradnja sa državama članicama Organizacije Islamske konferencije (OIC), posebno u okviru unapređenja privrednih odnosa;

§ Bit će nastavljena saradnja sa Pokretom nesvrstanih država, sa težnjom da Bosna i Hercegovina dobije status posmatrača;

§ U skladu sa interesima i potrebama Bosne i Hercegovine sarađivat će se sa Organizacijom američkih država (OAS), Organizacijom afričkog jedinstva (OAU), Asocijacijom država Latinske Amerike (ALADI), Asocijacijom država Jugoistočne Azije (ASEAN) i drugima;

§ Na osnovu ispoljenih interesa, Bosna i Hercegovina će učestvovati u realizovanju postojećih i postizanju novih međudržavnih sporazuma, s namjerom stvaranja povoljnije atmosfere za privrednu saradnju. Bit će osigurano i učešće u radu multinacionalnih foruma koji se bave ekonomskim razvojem i poboljšanjem privredne razmjene sa inostranstvom;

(c) Zaštita interesa državljana Bosne i Hercegovine u inostranstvu

§ Poseban cilj vanjskopolitičkih aktivnosti Bosne i Hercegovine, prvenstveno bilateralnih, bit će zaštita interesa i pomoć bosanskohercegovačkim građanima koji borave u inostranstvu u ostvarivanja njihovih prava, te pomoć privrednim subjektima koji posluju na tržištima drugih država. S tim ciljem će se i ubuduće inicirati postizanje bilateralnih sporazuma u oblasti konzularne, radno-pravne i imovinske zaštite građana Bosne i Hercegovine u inostranstvu. Također će se učestvovati u pripremanju i prihvatanju konvencija i ostalih međunarodnih dokumenata;

§ Bit će pokrenute sve potrebne aktivnosti za liberalizaciju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine.

Broj: 01-645-30/03
Sarajevo, 26. mart 2003. godine

Predsjedavajući Predsjedništva BiH
Borislav Paravac